Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Ks. Tuszy駍ki opowiada o "Nocy otwartych konf

W Radomiu bardzo brakuje takich ksi昕y jak ks Tuszy駍ki - jak dla mnie mo縠 wyskakiwa z lod體ki. Oby tylko dalej ksi眃z trzyma si tych postaw a akcja z noc konfesjona丑w w Radomiu bardzo udana.

Re: ks. Adam Boniecki z wizyt w Radomiu!

Bardzo dobrze, oby wi阠ej takich spotka w Radomiu. Ks. Boniecki to wielka posta Ko禼io砤, niech si ucz od niego radomscy ksi昕a i radomscy biskupi - jak powinien wygl眃a ko禼i蟪 otwarty a nie zamkni阾y,pisowski, radiomaryjny. Brawa dla uczelni za to spotkanie !

Re: W Radomiu za msz i za秝iadczenie p砤cimy naj

Ja za za秝iadczenia w parafii Matki Odkupiciela w Radomiu nie p砤ci砮m nic. Ksi眃z nawet nie wspomnia o pieni眃zach. Ludzie sami narzucaj si z p砤ceniem, a potem maj pretensje 縠 ksi昕a bior. Przecie je縠li stawka zaproponowana przez ksi阣za b阣zie za wysoka zawsze mo縩a z ksi阣zem o tym

Re: Gedeonici

Gedeonici to ponad denominacyjne stowarzyszenie 秝ieckich chrze禼ijan kt髍zy swoim 縴ciem i dzia砤lno禼i (bezp砤tne rozpowszechnianie S硂wa Bo縠go) pragn przybli縴 Jezusa tym kt髍zy Go nie znaj. www.slowoizycie.pl/03-2/gedeonn.htm wielu inteligentnych ksi昕y wspiera ich dzia砤lno舵, ale np

Re: Czasem Episkopat s硊sznie post阷owa:

inwigilowaniu i werbowaniu ksi昕y na tajnych wsp蟪pracownik體 oraz stosowano drastyczne metody polegaj眂e na pobiciach i aresztach ksi昕y popieraj眂ych robotnik體 w Ursusie i w Radomiu w 1976 roku. Ca硂舵 pod: Pn, 16-03-2015 Forum: Kraj - Licytacja na katolicyzm.痑硂sna licytacja.

Polityka z ambony, za czy przeciw?

krzy縠 w Radomiu. Mo縠 niech to "niezale縩e" medium zacytuje s硂wa wikarego? Obywatele oceniliby czy dzia砤nia policjanta by硑 zasadne. Jak ksi眃z miesza si do polityki to niech si oficjalnie zapisze do partii. Papie nie pochwala takiego zachowania tak samo jak drogich aut i przepychu jakim

Re: Wzruszy砮m si

; w 糿iewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Ksi昕y Orionist體 1), Radomiu (ul. G丑wna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest tak縠 pralnia (ul. Grochowska 259a). Mazowiecki Urz眃 Wojew骴zki uruchomi bezp砤tn infolini 987 www.mazowieckie

Gdzie ten zamek?

Zamek w Radomiu?Wiem 縠 kiedy takowy by... Po nim zosta硑 tylko fragmenty. Obecnie nale縴 do parafii 秝. Jana.U縴tkowany i zamieszkiwany jest przez ksi昕y tej 縠 parafii. Czy chodzi o ten zamek?

Re: mnie si podoba

;na ko禼i蟪" przy okazji wybudowano liceum (p砤tne) i dom dla ksi昕y, to ju tylko szczeg蟪, kt髍y akurat w Radomiu nikogo nie dziwi.

Re: List. Grzech pod ko禼io砮m. Posypa硑 si mand

Go舵 portalu: AVO napisa(a): > w te > j sprawie powinni zabra g硂s ksi昕a. Nie musz zaraz rycze z ambony na kierow > c體, ale mo縩a jako delikatnie da do zrozumienia, 縠 do ko禼i蟪a nie trzeba j > echa autem. W przypadku ko禼io砤 na Grzybowskiej ksi眃z prosi o przestrzeganie

Chc da dotacj na remont dw骳h zabytkowych ko...

zak砤d w Radomiu, zatrudniaj眂y dziesi眛ki os骲 postawi硑 by na nogi gdyby trafi硑 chocia縝y do programu "Innowacyjna gospodarka". Spodziewam si, 縠 ksi昕a w najbli縮zej kampanii wyborczej uszanuj t hojno舵 polityk體 (a po秗ednio i nas wszystkich obywateli bo to pieni眃ze publiczne by硑) i

Re: AirShow Radom - impreza odci阾a od rzeczywist

Rozs眃nych ludzi w Radomiu nie brakuje. Doszli do czego w 縴ciu, bez lizania ty砶a liderom partyjnym i opowiadania idiotyzm體 w stylu pos砤 Wojciechowskiego, kt髍y dopatrzy si w nazwie zespo硊 Enej akcent體 antypolskich. Oni nie musz babra si w politycznym grajdo砶u. Niestety, jest ich zbyt

Zapraszamy na akademickie rekolekcje wielkopostne

szczeg髄nie student體 i osoby zwi眤ane ze 秗odowiskiem akademickim naszego miasta. Zapraszamy:) Ksi昕a i studenci z Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu

Re: Wzruszy砮m si

Warszawie). W cza > sie nadchodz眂ej zimy b阣 tak縠 dzia砤硑 wyspecjalizowane punkty pomocy medycz > nej – w 糿iewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Ksi昕y Orionist體 > 1), Radomiu (ul. G丑wna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dy > spozycji bezdomnych jest tak縠

Re: Parkan stanie wok蟪 ko禼io砤

Ogrodz, ogrodz! Przecie juz od dawna wiadomo, 縠 w Polsce a szczeg髄nie w Radomiu rz眃z ksi昕a. Konstytucyjny rozdzia koscio砤 od pa駍twa to fikcja i oszustwo.

Re: Miasto przyzna dotacje na remont zabytk體

fuck_fuck_fuck napisa: > A czyw Radomiu s tylko ko禼io硑?Wida 縠 wybory id. A czy w Radomiu tylko ksi昕a pisa wnioski potrafi? Przyk砤d w砤禼icieli tzw. "Narod體ki" pokazuje, 縠 chc眂emu nie dzieje si krzywda.

Re: Trwa ingres bp Henryka Tomasika, nowego ordyn

Demokracja=wolno舵 s硂wa? Chyba nie. M眃ro舵=G硊pota? Na pewno nie. Ateizm=Toleracja. Wykluczone. Demokracja, M眃ro舵, Tolerancja = Pokora. Tak, o to chodzi. Ksi昕e biskupie, pokory i wszystkiego najlepszego w Radomiu.

Re: List. Jerzy Po硂mski chcia do fary. Fara zam

To nie jest 縜dna odpowied. Fara jest ko禼io砮m zabytkowym. Nie wierz 縠 jest znana tylko i wy潮cznie radomianom, je秎i kto przyjezdny jest w Radomiu i chce j zobaczy to co? Ojcowie Bernardyni nie nocuj w ko禼iele tylko w klasztorze, ksi昕a z Fary mieszkaj o " rzut" beretem i te

Re: Klan Andrzeja czyckiego - czo硂wego polityk

miasta zosta odwo砤ny ze stanowiska w ITD. ODWONY ZE STANOWISKA ZOSTA Z INNYCH POWOD覹, BARDZO PASUJY DO JEGO OSOBOWOI. OCZYWIIE ZNOWU WR悠MY DO DZIENNIKARZY. GDYBY NIE PRORZOWE MEDIA JAKIE MAMY W RADOMIU PEWNIE KA疍Y CHCIAY DOCIEC PRAWDY JAK BY NAPRAWD. A ZAPEWNIAM CI 疎 POW覦 BY

Re: List. Grzech pod ko禼io砮m. Posypa硑 si mand

A po co zaraz tyle jadu? W Radomiu jest pod dostatkiem ko禼io丑w, nie trzeba dra硂wa przez ca砮 miasto, 縠 trafi na msz, czy nie mo縩a w niedziel p骿舵 z rodzin na piechot do ko禼io砤, a potem na spacer? Czy trzeba koniecznie odpala te lizmuzyny? Ja uwielbiam jazd samochodem, ale do

Po 30 latach koniec budowy ko禼io砤 przy Grzybo...

Najbrzydszy ko禼i蟪 w ca硑m Radomiu i nie wiem kto go wybra niby do tej 10-tki naj砤dniejszych.A kto by tam na 秎ubie,wie jak brzydkie s tam te ceremonie. Na dole jest jak w teatrze i w og髄e nie jest nic 砤dnie ubrane dla pary m硂de, go砮 krzes砤,ponuro i zimno.Naprawd Ci co to projektowali i

Nie bojmy sie prawdy. Tylko ona nas wyzwoli

Ksi昕a sa homoseksualistami, sa pedofilami, maja 縪ny a czesto nawet dzieci. Dlaczego to wszystko ludzie zamiataja pod dywan i udaja ze ksiezulkowie sa czysci i swieci? Dajcie spokoj. a w Radomiu to juz w ogole zabobon i ciemnota.

Re: Lista p砤c przemys硊 aborcyjnego

Ci te s na li禼ie plac przemys硊 aborcyjnego. Zdj眑em z linku Jury. · Kongregacja Si髎tr Mi硂sierdzia . Karola Boromeusza w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30, Trzebnica · Hospicjum Opatrzno禼i Bo縠j Ksi昕a Orioni禼i ul. Pi硈udskiego 44, Wo硂min · Prowincja Zakonu

Re: dziwne nazwy ulic

Bo w Radomiu pierwsze駍two w patronowaniu ulic i rond maj ksi昕a -Kotlarz, kasik, Sedlak, Jan Pawe 2,Skarga, Zieja, Gall Anonim, Ko吵眛aj, wspomniani Witold, Chrapek. Zas硊gi dla miasta czy kraju si nielicz

Zdarzy硂 si dzi.20/21.06.1940.Mord w Palmirach

. Aresztowanych wi陑iono m.in.: na Pawiaku w Warszawie, w wi陑ieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, w Radomiu, Kielcach, Lublinie, Nowym S眂zu, Tarnowie i Wi秐iczu, wysy砤j眂 ich nast阷nie do oboz體 koncentracyjnych w O秝i阠imiu i Sachsenhausen oraz morduj眂. W wyniku masowych mord體, dokonanych m.in. w

Na Facebooku nie chc pomnika prezydenckiej pary

Rusek o jak縠 "polsko" brzmi眂ym nazwisku dlaczego nie napiszesz prawdy, 縠 z tych 2 tysi阠y prawie 3/4 jest spoza Radomia? Tak jest lepiej? Zapami阾aj dziewczyno, jak lemingi nie dadz ci dobrej fuchy - do czego zmierzasz - to zostaniesz tu, w Radomiu. Nie b阣zie chyba ci przyjemnie

losiu4 to co piszesz znam i 秏iech mnie ogarnia

Dlaczego nie napiszesz, 縠 w PRL w latach 1956-1976 Pa駍two wyp砤ci硂 Ko禼io硂wi na r阠e kleru zado舵uczynienie za znacjonalizowane mienie w wysoko禼i 78 miliard體 dolar體 USA. Ponadto Pa駍two ju wtedy wprowadzi硂 dodatkowo fundusz ko禼ielny z kt髍ego Episkopat p砤ci pensje dla ksi昕y i emerytury

Re: Syn Tuska sprzedawa tajemnice lotniska? Szok

Rusek o jak縠 "polsko" brzmi眂ym nazwisku dlaczego nie napiszesz prawdy, 縠 z tych 2 tysi阠y prawie 3/4 jest spoza Radomia? Tak jest lepiej? Zapami阾aj dziewczyno, jak lemingi nie dadz ci dobrej fuchy - do czego zmierzasz - to zostaniesz tu, w Radomiu. Nie b阣zie chyba ci przyjemnie

Czy Arka powinna przyj辨 nagrod od Newsweek'a?

wpolityce.pl/wydarzenia/39037-czy-ksieza-powinni-przyjmowac-nagrody-od-tygodnika-newsweek-czy-nagroda-z-rak-wrogow-kosciola-moze-smakowac a dok砤dnie pytanie w oryginale by硂 takie: Czy ksi昕a powinni przyjmowa nagrody od tygodnika "Newsweek"? Czy nagroda z r眐 wrog體 Ko禼io砤 mo縠

Nie mam nic przeciwko religii, ale to przesada

Nie mam nic przeciwko religii, ale to chyba przesada, aby w kraju gdzie w niekt髍ych rejonach bezrobocie wynosi 28 % (tzn. 秗ednio statystycznie w co drugiej rodzinie jeden z ma晨onk體 jest bez pracy, np. w Radomiu) ogromne 秗odki sz硑 na takie cele. Ale ksi昕a nic z tego sobie nie robi. Najlepiej

Re: W 1953 szkalowa bp Kaczmarka dzi robi to sa

Biskup wykazywa oboj阾no舵 wobec losu ksi昕y aresztowanych przez Gestapo. Pertraktowa z Generalnym Gubernatorem na Wawelu. Wraz z innymi biskupami przychylnymi okupantowi (biskupem Kubin z Cz阺tochowy oraz biskupem Lorkiem z Sandomierza) wzi背 udzia w zorganizowanej przez Hansa Franka

Radom mocherowy wraz z bezrobociem

W samym Radomiu bezrobocie jest dwukronie wy縮ze ni 秗ednia krajowa. Trzykrotnie wy縮ze ni w por體nywalnych miastach. Wyborcy nie powi眤ali beznadziejnej sytuacji miasta z naszym Prezydentem i zag硂sowali na partyjnego koleg Jaros砤wa. Miasto Radom 55% w powiecie ponad 65%. Czy to z lito禼i

Re: W 1953 szkalowa bp Kaczmarka dzi robi to sa

agnostic5 napisa: > Biskup wykazywa oboj阾no舵 wobec losu ksi昕y aresztowanych przez Gestapo. Pert > raktowa z Generalnym Gubernatorem na Wawelu. Wraz z innymi biskupami przychyln > ymi okupantowi (biskupem Kubin z Cz阺tochowy oraz biskupem Lorkiem z Sandomier > za) wzi背 udzia

Re: Jaka jest liczba kosciolow w Radomiu?

Lidziu w Radomiu jest ponad 30 tysi阠y bezrobotnych(mo縠 wi阠ej) kt髍zy 縴j na koszt podatnik體. Jak ta liczba ma si do liczby 200 ksi昕y?

Noc konfesjona丑w

Du縴mi krokami zbli縜j si i阾a Wielkiej Nocy. To znak, 縠 nale縜硂by p骿舵 do spowiedzi. Katolicy wiedz, 縠 do prawid硂wo prze縴tej spowiedzi trzeba odpowiednio si przygotowa. Ale jak? Wiele os骲 ma z tym problem. Z pomocn d硂ni wychodz do nas ksi昕a, tworz眂 aplikacj na smartfona z

Re: Mieszka馽y Wary駍kiego nie chc zmiany nazwy

Uwa縜m, 縠 wszystkie nazwy ulic i plac體 w Radomiu nale縴 zmieni i nada im patron體 - ksi昕y (bez wzgl阣u na stopie w hierchii). Wszystko b阣zie do ko馽a jasne.

Re: Trwa ingres bp Henryka Tomasika, nowego ordyn

"Zapewniam ci 縠 ksi昕a na tym ani innym forum tak ci nie oszkaluj jak ty ich". Zapewniam Ci, 縠 si grubo mylisz! By砮m 秝iadkiem na pewnej imprezie w MPiKu w Radomiu, jak jeden z ksi昕y katolickich z Radomia chwali si jak to rozprawia si na forum gw z innowiercami. Przybiera

List otwarty do Kosztowniaka od 痽wych Bibliotek

o Festiwalu Filozofii im Leszka Ko砤kowskiego , czy wie jak w Radomiu a szczeg髄nie w plac體kach radomskiej kultury spotykaj si na wsp髄nych debatach ksi昕a , popi, lutera駍cy pastorzy, a temu patronuje prezydent miasta Radomia , gdzie tu ksenofobia ?? Czemu czepia sie i nam niby wsp蟪czuje. A

Re: Tolerancja wg. Biedronia

o Festiwalu Filozofii im Leszka Ko砤kowskiego , czy wie jak w Radomiu a szczeg髄nie w plac體kach radomskiej kultury spotykaj si na wsp髄nych debatach ksi昕a , popi, lutera駍cy pastorzy, a temu patronuje prezydent miasta Radomia , gdzie tu ksenofobia ?? Czemu czepia sie i nam niby wsp蟪czuje. A

Radom miastem nietolerancji !!Czy縝y?

s硑sza o Festiwalu Filozofii im Leszka Ko砤kowskiego , czy wie jak w Radomiu a szczeg髄nie w plac體kach radomskiej kultury spotykaj si na wsp髄nych debatach ksi昕a , popi, lutera駍cy pastorzy, a temu patronuje prezydent miasta Radomia , gdzie tu ksenofobia ?? Czemu czepia sie i nam niby wsp蟪czuje. A

Re: Umorzona sprawa wypadku z udzia砮m pos砤 So駎

Przecie Radomiu rz眃z pisuary,i dziwice si?Tego chcieli禼ie i macie.Ich sta na wszystko.Siedzie cicho i nic si nie odzywa.Pisuary wam poka勘,gdzie raki zimuj.I jeszcze jedno,takich sfrustrowanych ludzi ,jak ci pisz眂y na tym forum to chyba nigdzie w Polsce nie ma.Czy to nie wp硑w

Re: Msza i阾a za dusz zmar砮go ksi阣za

Pogrzeb ks. infu砤ta Jerzego Bana秌iewicza Radom, 09.02.2011 Czterech biskup體, 240 ksi昕y, prezydent i w砤dze Radomia oraz t硊my wiernych uczestniczyli w uroczysto禼iach pogrzebowych ks. infu砤ta Jerzego Bana秌iewicza 9 lutego w ko禼iele 秝. Teresy w Radomiu. W uroczysto禼iach uczestniczyli

Re: dor縩辨 postkomun, SLD na 秏ietnik

Zlikwidowa krzy przed pa砤cem prezydenckim !! Jako lewicowy katolik, cz硂nek SLD nie zgadzam si na zaw砤szczanie przestrzeni publicznej przez symbole religjne. Je秎i idzie o krzy縠 w Radomiu,to mamy ci ich nadmiar. Po co komu potrzebny krzy na pomniku radomskiego czerwca 76. Czy o prawa

Re: W pi眛ek i sobot uroczysto禼i pogrzebowe bp.

w砤snie problem w tym 縠 PODOBNO nie 縴jemy w kraju katolickim, PODOBNO w Konstytucji jest zawarta rozdzielno舵 Pa駍twa od Ko禼io砤, PODOBNO... Nikt nie szykanuje ksi昕y, tylko zdrowy rozs眃ek sugeruje 縠 co jest nie tak. A to kto mi blokuje ulic w rocznic bo to 秝i阾a ulica przynajmniej z

Re: Zamek Kr髄ewski w Radomiu

Przypominam sobie 縠 chyba przed laty powsta komitet budowy tego zamku. By砤 przewodnicz眂y i nale縠li do niego jacy ksi昕a, np. pra砤t dr Stanis砤w Makarewicz.

Re: Czy marcinkowski z G阺iakiem i SLD szykuj in

Ohydny uczynek mieli禼ie z Begerow to by硂 ohydne, teraz chcecie zrobi ohydny uczynek z Kluzi駍kim, a w radomiu tymczasem powstaje wielki front antypisowski z udzia砮m wszelkich si zdroworozs眃kowych. Pomog nawet niekt髍zy ksi昕a!!!

Re: Skandal w Seminarium i nie tylko.

no to szkoda, 縠 Ci w tym czasie nie by硂 w Radomiu, mog砤by si przekona, 縠 i w Radomiu dzia硂 si wiele pi阫nych rzeczy pod pomnikiem Papie縜 przy Seminarium codziennie o godzinie 21. Nie wiem, czy w Kielcach gromadzi硂 sie tyle os骲 na modlitwie co tu w Radomiu, te zreszt prowadzon

List otwarty do prezydenta w sprawie "痽wej Bib...

o Festiwalu Filozofii im Leszka Ko砤kowskiego , czy wie jak w Radomiu a szczeg髄nie w plac體kach radomskiej kultury spotykaj si na wsp髄nych debatach ksi昕a , popi, lutera駍cy pastorzy, a temu patronuje prezydent miasta Radomia , gdzie tu ksenofobia ?? Czemu czepia sie i nam niby wsp蟪czuje. A

Ksi眃z infu砤t Jerzy Bana秌iewicz nie 縴je

Dla nas pokolenia -student體 WSI pocz眛ku lat 80 to by guru. W Radomiu by硂 dw骳h ksi昕y do kt髍ych chodzilismy na msze - ojciec Czuma i ks. Bana秌iewicz. Czuma mia odchylenia jak na m骿 gust narodowe, za to B. to katolicyzm otwarty, intelektualnie poszukujacy, stawiajacy porzeczke wysoko. Nie

Re: U nas te by sobie nie pozwiedza

kto ?? Jerzy Po硂mski o co chodzi ?? A na ww. Pan (nomen, omen znany aktor) chcia w Radomiu zwiedzi radomsk far (taki nasz "stary ko禼i蟪") ale by砤 zamkni阾a, zapyta przygodnie spotkan osob dalczego, ta nie mia砤 pojecia i zaproponowa砤 przej舵 i zapyta na plebanii ksi阣za

Re: 痑den okr眊硑 st蟪...

Super artyku ..wreszcie rozs眃na analiza i m眃ry g硂s o naszym mie禼ie. My秎 縠 za t sytuacj powyborcz odpowiadaj opr骳z naszego radomskiego "ciemnogrodu" tak縠 ksi昕a radomscy kt髍zy po ka縟ej mszy w czasie wybor體 g硂sili i wbijali do g丑w "ciemnogrodowi "..... "

Re: Posada dla by砮go pos砤. So駎a doradzi prezyd

W Radomiu obecna w砤dza mo縠 spokojnie robi to, co chce. Bez najmniejszych konsekwencji. Przypuszczam, 縠 80% wyborc體 PiSu w tym mie禼ie nie czyta gazet (mo縠 z wyj眛kiem prasy katolickiej, ND i GP, gdzie znajduj tylko jeden rodzaj "prawdy"), nie ogl眃a TV (opr骳z Trwam) i nie s硊cha

Re: Iluminacja Katedry przestaje istnie

Bo s硊縜lcze ko禼io硂wi SLD (W硂darczyk i s-ka z ma硑mi wyj眛kami) dbali o ko禼i蟪 kat. w Radomiu. Jak za PRLu , ksi昕 narzekali,ale wsp蟪pracowali z w砤dz a ko禼io硑 budowano, wprawdzie tylko tam gdzie wsp蟪pracowano, ale jednak. W Radomiu ich nie brakowa硂!

'Egzorcy禼i-celebryci'

dzisiejszym wydaniu "Tygodnika Powszechnego" seria artyku丑w o egzorcystach. Dziennikarze "Tygodnika" pisz, jak z jednej z najbardziej dyskretnych grup duchownych egzorcy禼i stali si gwiazdami konserwatywnych medi體 i kolorowych pism - g丑wnie za spraw grupy ksi昕y-celebryt體. Czytamy

Radnego nie chc w prywatnych firmach. Wodoci眊...

A moze by tak pani redaktor napisala wreszcie co dzieje sie wsrod ludzi PO? Kazdy z nich, kto chcial, dostal prace w Warszawie. Pensje takie, ze w Radomiu moga o tm POmarzyc, lacznie w Wodociagach. Zwrot kosztow dojazdu przynajmniej 10 krotny. Ale oczywiscie o tym moga napisac tylko dziennikarze

Re: knajpka na wesele i nowoczesny ko禼i蟪 w rmiu

problemu z zapewnieniem go禼iom transportu po weselu, o kt髍ym musia砨y pomy秎e organizuj眂 imprez poza Radomiem. ksi昕a s bardzo fajni i du縪 odbywa si tam ostatni 秎ub體 z obcokrajowcami.jest to najstarszy ko禼i髄 w Radomiu, niezbyt du縴, wi阠 go禼ie w nim po prostu nie zgin.i zapewnia super klimat

A o godzinie osiemnastej....

..... wszyscy radomscy radni ustawi sie w dwuszeregu i odmaszeruja do Krychnowic. A na pielgrzymk to nie p骿d sami ksi昕a bo po co? R縩辨 si mog mi阣zy sob przecie tu w Radomiu a nie w krzakach po drodze.

Do fan體 Jadaru i Czarnych, zrozumcie jedno...

czy wam si podoba czy nie siatk體ki w Radomiu nie by硂by gdyby nie pan Tadeusz Kupidura, nie by硂by ani Czarnych ani Jadaru. Facet ma wi阠 prawo reklamowa swoj firm tym bardziej, 縠 s硂wo Czarni oznacza w pogardliwym slangu ksi昕y. Klub nie mo縠 si wi阠 nazywa Ksi昕a Radom, chyba, 縠

Re: idnik od 2012 !! a unas jak zwykle....

Nie mydl oczu - i tak wszyscy wiedz co si sta硂! Nikt nie kwestionuje czasoch硂nno禼i (niezb阣nej dla rzetelnego opracowania masterplanu) tworzenia tego dokumentu. Nie podoba si nam to, 縠 kolejny ju raz w Radomiu o temacie "lotnisko" tylko si m體i, a wok蟪 nas ROBI. Poza tym

Jak potrafi dzia砤c bydgoszczanie!

"Monopoly Tu i Teraz" to og髄nopolska edycja gry Monopoly. Do sklep體 trafi po wakacjach. Do obsadzenia na planszy by硑 23 kwadraty. dzianie zg砤szali m.in. Ksi昕y M硑n, Pa砤c Pozna駍kiego, pub sd Kalisk, Film體k i palmiarni. W kategorii budowli historycznych zwyci昕y硑 katedra

Re: Radomski biskup zostanie metropolit warszaws

I tajemnic ko禼io砤 jest ilu osobom pomaga (do縴wianie - 3 jad硂dajnie w Radomiu-ok.800 obiad體 dziennie, caritas, dofinansowanie wakacji ubogiej mlodziezy itd.).... Oj szaraczku, szaraczku chory z zawi禼i. Domyslam sie ze Ty na tace nie dajesz, mszy nie zamiawiasz wiec co ci tak boli co? Ja

Re: Co cechuje Radomian....

W Radomiu dominuje chamstwo i cwaniactwo. Rozbi wiat autobusow, wrzuci kosz do rzeki, da bli糿iemu w pysk to chleb powszedni. Nie ma si czemu dziwi. Sze禼dziesi眛 procent mieszka馽體 to pierwsze pokolenie mieszkaj眂e w tym mie禼ie, potomkowie tzw.ch硂porobotnik體, kt髍zy przybyli tu w

Re: ub ko禼ielny w promocji

Odnosz眂 sie po powy縮zego artyku硊 chcia砤m napisa, ze we wspomnianej Katedrze radomskiej ksi眃z w maju ubieg砮go roku powiedzia nam za 秎ub 1200 PLN!!!!!!!!! Wi阠 chyba i tak juz jest jakas promocja, skoro autor pisze o 750PLN? Zazdroszcz Wam Ksi昕y, kt髍zy mowi "Co 砤ska". W

Re: Rozmowa z proboszczem parafii katedralnej ksi

dzi阫i za ten pi阫ny album Ksi昕e Pra砤cie. Prosimy o nast阷ne ksi笨ki, bo jest Ksi眃z jedynym wydawc w ubogim intelektualnie Radomiu. Ubogim r體nie dlatego 縠 dzie砤lno舵 plac體ek kultury jest nijaka i sztampowa.

Opinie. ierci Ma鎘a winni nie tylko sprawcy

Nawet w tak dramatycznych okolicznosciach, GURU radomskich moralnosci nie omieszkal zmieszac polityki z tak ogromn tragedi wielu z nas. Co ma piernik do wiatraka panie GURU? I prosz nie k砤ma, bo podatki p砤ci pan tam, gdzie pid縜mka twoja, a z pewno禼i nie jeste zameldowany w Radomiu. Wi阠

A kogo to obchodzi?

Niech go przeprosz ksi昕a donosz眂u do UB a by硂 ich w Radomiu bardzo wielu, co jest tajemnic poliszynela. Ju nied硊go w tym kraju zostan tylko prawicowe pierniki to niech sobie wtedy w takie "pierdo硑" graj. Na razie jeszcze nie wszyscy z Polski uciekli wi阠 mo縠 w砤dze

Re: Jak si 縴je w radomiu????

Je秎i nie jest to tajemnic, to ile specjali禼ie zaproponowali w Radomiu? I jaka bran縜? Mo縠sz oczywi禼ie doje縟縜, po oddaniu obwodnicy Pu砤w jedzie si bardzo dobrze z Lublina i z powrotem. A miasto troch nudnawe, wieczorami niewiele si dzieje, jest kilka fajnych restauracji, klub體, jest

W regionie powstanie 16 "schetyn體ek". Radom po...

Pani Ludwinska prosze o troche rzetelnosci. Prosze napisac ze ocena wnioskow jest UZNANIOWA co oznacza ze urzednicy zatrudnieni przez PO maja tak robic zeby bylo jak PO chce. Nigdy wiecej PO w Radomiu. Takich szkodnikow swiat nie widzial i Radom nie mial. -- „…Tak si sk砤da, 縠

Re: tak powinno by...

Szkoda ze admin pokazal swoja prawdziwa twarz kasujac watek, ktory nikogo nie obrazal a pokazywal jedynie PRAWDE. Prawde o wyborachw Radomiu, ktore potwierdzila dzisiaj swoim sondazem GW. Wczoraj piszac to nie wiedzialem o zadnych badaniach. Wiedzialem jedynie to, o czym wielu Radomian rozmawia

Re: do leny

痚by zosta ksi阣zem z prawdziwego zdarzenia trzeba po pierwsze mie powo砤nie i szanowa ludzi a przede wszystkim nie zapomina, 縠 najpierw jest si cz硂wiekiem a dopiero p蠹niej ksi阣zem. Niestety, wi阫szo舵 ksi昕y, kt髍ych znam to ludzie, kt髍zy trafili do seminarium by mo縠 maj眂 powo砤nie

Re: Kolejna kompromitacja PO. Jak dlugo jerszcze?

, 縠 Pan by ministrem sprawiedliwo禼i?” Te s硂wa skierowane do Zbigniewa Ziobro wypowiedzia wczoraj w Brukseli z aktorskim oburzeniem cz硂wiek, kt髍y rok po tym jak uzbrojone bandy komunistycznej w砤dzy organizowa硑 w Radomiu „禼ie縦i zdrowia” dla robotnik體, wst眕i w szeregi PZPR

Re: Kiedy pomnik Kaczy駍kiego ?

" Wraz z innymi biskupami przychylnymi okupantowi (biskupem Kubin z Cz阺tochowy oraz biskupem Lorkiem z Sandomierza) wzi背 udzia w zorganizowanej przez Hansa Franka konferencji w Radomiu. Generalny Gubernator zaproponowa na niej podpisanie deklaracji w kt髍ej biskupi zobowi眤ywaliby si

Na cmentarzu dymka z papierosa nie pu禼isz

Szykuje si kolejny kontrowersyjny przepis. Ksi昕a zaapelowali w砤秐ie o niepalenie papieros體 na cmentarzach. A radni w Olsztynie ju zabrali si do pracy. Jako pierwsi tworz uchwa酬 zakazuj眂 palenia na nekropoliach W czwartek cmentarze w ca砮j Polsce zape硁i si lud糾i. Wielu z nich, jak

Prawica zawsze by砤 za wykluczaniem s砤bszych!

Prawica konserwatywna - jaka panuje na szczeblach w砤dzy w Radomiu - w砤秐ie takie proponuje rozwi眤ania. Zak砤da getta dla biednych ludzi, wykluczonych. Czy kto wreszczie tego nie zrozumie, 縠 z biedy rodz si wszelkie patologie! cz硂wiek ze swiadomosci ze jest skreslony z 縴cia spo砮cznego

Na msz z biletem? Tak, je秎i jest w skansenie

;...Szczytem bezczelno禼i wykaza si p. Szprenda硂wicz, kt髍y nie pytany wtr眂i si i z ironia powiedzia "w Radomiu jest du縪 ko禼io丑w”!!! By mo縠 chcia zab硑sn辨 swoim poczuciem humoru przed zaproszonymi. Nie chcia砮m si ju wdawa w rozmow z p. Szprenda硂wiczem, tak niekompetentn osob, kt髍a chce

Radomski ko禼i髄 dyskryminuje mniejszo禼i wyznanio

Wstyd! Panie Prezydencie i ksi昕e Biskupie. Przyczyniacie si do roz砤mu mi阣zy mieszka馽ami Radomia. Promujecie katolik體, a przcie w Radomiu mieszkaj ludzie r罂nych wyzna. Tu potrzebna jest otwarto舵 na wielokulturowo舵 i wsp蟪istnienie r罂nych religii, tolerancja, a nie szerzenie jedynie

B K b阣zie mia taki szacunek jakiego mnie nauczy

Kartofel - jest Burak By砤 Czarownica - jest T硊sta Wied糾a By Styropian - jest WSI Panie Camorra, to pan nauczy tych standard體, wi阠 prosz by na nie przygotowany. Pierwszy pobyt w Radomiu i tona zgni硑ch pomidor體 poleci. -- „…Tak si sk砤da, 縠 ludzie Agory byli w wi阫szo禼i

Re: maly z ciebie i zakompleksiony polaczek

nikomu zabierac.My chcemy tylko zapisu, ktory da nam zadosc uczynienie. A po wprowadzeniu zapisu ruszyla lawina odzyskiwania nieruchomosci.W Radomiu tez.I moge wskazac ci niemalze wszystkie te nieruchomosci "odzyskane" przez... warszawska gmine zydowska. -- „…Tak si

Prawica zawsze by砤 za wykluczaniem s砤bszych!

czego jest policja? A od czego s pedagodzy, psycholodzy? Ksi昕a? i urz阣nicy? Ja s眃z 縠 we wszystkich osiedlach trzeba pomysle, o rozwi眤aniach dla m硂dzie縴. Politycy bior na swoje konto tyle kasy, a w Polsce w Radomiu bida, pustki, zero imprez kulturalnych, sztuki, po prostu nic, czy Miasto i

Zupelnie przypadkowo, szukajac czego innego,

oraz biskupem Lorkiem z Sandomierza) wzi背 udzia w zorganizowanej przez Hansa Franka konferencji w Radomiu. Generalny Gubernator zaproponowa na niej podpisanie deklaracji w kt髍ej biskupi zobowi眤ywaliby si denuncjowa ksi昕y. Propozycja ta zosta砤 po namy秎e odrzucona. By zaanga縪wany w

Re: Radom - enklawa PiS...

nieruchomo禼iami, kt髍e "odda砤" mu s砤wetna komisja; na wygolonych neofaszyst體 heiluj眂ych na manifestacjach i prowadzonych "do boju" przez telewizyjnych kaznodziej體. Tego w Polsce ju nikt nie chce, ale w Radomiu - jak najbardziej. No i jak po tej marginalizacji PiSu b阣zie wygl眃a

Biskup Tomasik ju w Radomiu

- powiedzia zwracaj眂 si do alumn體 Wy縮zego Seminarium Duchownego w Radomiu. Podczas spotkania z radomskimi seminarzystami nowy biskup radomski m體i o oczekiwaniach Polak體 wobec ksi昕y, kt髍zy - wed硊g niego - potrzebuj kap砤na-powiernika, kt髍y wys硊cha ich, b阣zie uczestniczy w problemach i

Kuria biskupia ostrzega przed ko禼ielnymi oszustam

Przed oszustami podaj眂ymi si za ksi昕y i wszelkiej ma禼i artyst體 ostrzega kuria Biskupia w Radomiu. Specjalne pismo rozes砤no do proboszcz體 w diecezji radomskiej. Kuria zach阠a duchownych, aby sprawdzali osoby zg砤szaj眂e si do parafii z propozycj wyst阷體 artystycznych. andrzej

Radomianie po縠gnali ksi阣za Pachnika

Dzi阫uj Bo縠j Opaczno禼i, 縠 dane mi by硂 pozna i ws蟪pracowa z Ks. Macjejem. Zachowam Go w pami阠i jako cz硂wieka dobrego i szlachetnego, pe硁ego pokory i u秏iechu. Osobi禼ie zawdzi阠zam MU r體nie piekny wz髍 wsp蟪pracy Parafii Chrystusa Nauczyciela i szko硑. Kochany Ksi昕e MACJEJU

Re: Nielicho kosztuje nas konkordacik ... .

bardziej radykalnego ograniczania praw kobiet i niczym nieograniczona w砤dza ksi昕y, np. w szpitalach czy szko砤ch. Jest to przyczyn nie tylko osobistych nieszcz甓 kobiet i m硂dych ludzi, ale r體nie praktyk, kt髍a coraz bardziej kompromituje Polsk w cywilizowanym 秝iecie. El縝ieta Jagie吵o

Re: Poszukiwania na Elbrusie przerwane

Czemu nie podano nazwisk tych ksi昕y? Ja wiem czemu - 縠by秏y nie wiedzieli - my biedne owieczki - komu dajemy na tace i kto si bawi za te pieni眃ze. Taka bieda w Radomiu i berobocie a te czarne pata砤chy bawi si za nasze pieni眃ze - ale ale - za moje NIE - nie korzystam z ich us硊g.

Re: By砮m ksi阣zem - spowied i obalanie mit體

biskupem Lorkiem z Sandomierza) wzi背 udzia w zorganizowanej przez Hansa Franka konferencji w Radomiu. Generalny Gubernator zaproponowa na niej podpisanie deklaracji w kt髍ej biskupi zobowi眤ywaliby si denuncjowa ksi昕y. Propozycja ta zosta砤 pono po namy秎e odrzucona. Nie mniej jednak dziwne

Prawica zawsze by砤 za wykluczaniem s砤bszych!

, kt髗y by chcieli godniej 縴, ale wypadki losowe powoduj, 縠 ludzie s tacy jacy s. I 縠by zrozumie, dlaczego tacy s trzeba ich poznaa zaprzyjaznic sie, porozmawiac, i zmotywowac. Prawica konserwatywna - jaka panuje na szczeblach w砤dzy w Radomiu - w砤秐ie takie proponuje rozwi眤ania. Zak砤da

Re: Nie chc mieszka socjalnych przy ul. Marii G

, kt髗y by chcieli godniej 縴, ale wypadki losowe powoduj, 縠 ludzie s tacy jacy s. I 縠by zrozumie, dlaczego tacy s trzeba ich poznaa zaprzyjaznic sie, porozmawiac, i zmotywowac. Prawica konserwatywna - jaka panuje na szczeblach w砤dzy w Radomiu - w砤秐ie takie proponuje rozwi眤ania. Zak砤da

Prawica zawsze by砤 za wykluczaniem s砤bszych!

, kt髗y by chcieli godniej 縴, ale wypadki losowe powoduj, 縠 ludzie s tacy jacy s. I 縠by zrozumie, dlaczego tacy s trzeba ich poznaa zaprzyjaznic sie, porozmawiac, i zmotywowac. Prawica konserwatywna - jaka panuje na szczeblach w砤dzy w Radomiu - w砤秐ie takie proponuje rozwi眤ania. Zak砤da

Ty HIPOKRYTO ....

pokaz mi super/hipermarket w Radomiu kt髍y jest zamkni阾y w niedziele i 秝i阾a.. M1, w sk砤d kt髍ego wesz硂 MM r體niez w te dni jest otwarte, "秝i阠enie" takiego obiektu jest dzia砤niem wbrew sobie i temu co si g硂si ?? Wg mnie tak. Nada twierdz, 縠 ksi昕 maj podw骿n moralno舵

Re: ?

Uczestniczy w organizacji w Radomiu Wydzia硊 Teologicznego Uniwersytetu Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego. Jego marzeniem by硂 otwarcie w Radomiu Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego. Z jego inicjatywy w Radomiu otwarte zosta硑 sto丑wki dla ubogich prowadzone przez ksi昕y filipin體, ojc體

Re: To bardzo ciekawe

Przypomn tylko temu radnemu z wielkimi sztucznymi z阞ami, kt髍y wszed do RM kuchennymi drzwiami za tancerza z molo: 1.Kto za czas體 najszkodliwszych rz眃體 w Radomiu jakie by硑 rz眃y Radomian Razem powpuszcza markety do miasta? 2.Na jak zezwoli im lokalizacje; w samym mie禼ie czy na

Radom jest tylko przyk砤dem

Radomiu kilka razy. To rzeczywi禼ie nie jest bogate miasto i region. Mog si zgodzi, 縠 w czasie okupacji mieszka砤 tam g丑wnie biedota. Zar體no polska jak i 縴dowska. Te futra bardziej pewnie odnosz si do Krakowa, Warszawy, dzi... zreszt by to te tylko przyk砤d. Skoro biedota to i ciemnota

Re: i阾o zbrodniarzy

Ko禼i蟪, b阣眂y przez tysi眂 lat ostoj polsko禼i, sta si ulubionym obiektem atak體 ze strony komunist體, a ksi昕a (a do ko馽a lat 80. ub. w.) szykanowani i mordowani: "W chwili obecnej przedmiotowe post阷owanie obejmuje 46 podstawowych w眛k體 秎edczych, zwi眤anych z wydarzeniami z tego

Skandal w Seminarium i nie tylko.

. W Radomiu bp Siczek zaprosi wiernych na 21-sz "z czym kto mo縠 - kwiatami, 秝iecami". Jedyna wsp髄na modlitwa z ksi昕mi. P蠹niej przy pomniku zn體 縜dnej warty, 縜dnej wsp髄nej modlitwy. Nawet w dniu pogrzebu Ojca i阾ego. Zn體 klerycy i ksi昕a na schodach ogl眃aj眂y wiernych jak jakie

Re: Air Show za rok b阣zie w Radomiu. MON zdecydo

Nie wiem czemu wykasowa砮 m骿 wpis (pewnie na osob W硂darczyka bo ty jako stary komunista uwielbiasz ludzi PZPR) ale powt髍z go raz jeszcze! Nigdy wi阠ej W硂darczyka w Radomiu. Jego nienawi舵 do zmian demokratycznych w Polsce a w szczeg髄no禼i do ludzi, kt髍zy je przeprowadzili, s a nadto

Re: Analfabeci nauczcie si czyta tekst ze zrozu

). Jestem mieszka馽em Radomia i patrzac na samochody je縟勘ce po Radomiu musia硂bym uzna, 縠 moje miasto zamieszkuj w wi阫szo禼i lekarze, adwokaci, komornicy, ksi昕a i z硂dzieje. Tymczasem znam (z wyj眛kiem z硂dziei) przedstawicieli wymienionych zawod體 kt髍zy 縴j na bardzo przeci阾nym poziomie 縴cia

Re: To taki atak... cz. 5.

Okr阦owego w Radomiu. Podejrzany ( aresztowany na 2 miesi眂e ) przyzna si do winy, ale tylko z grubsza, poniewa by pijany i nie pami阾a dok砤dnie przebiegu zdarzenia ( „Barwy ochronne” – „FiM” 8 / 2007 ). W listopadzie 2009 roku abp. Zimowskiego zmieni bp Henryk Tomasik

policja nie ma szans w starciu z . mafia(skad ona)

Z ustale 秎edczych warszawskiego oddzia硊 IPN wynika, 縠 w okresie PRL pielgrzymi byli szczeg髄nym obiektem zainteresowania SB. Cz阺te by硂 podrzucanie spreparowanych materia丑w na temat rzekomego homoseksualizmu prowadz眂ych grupy pielgrzymkowe ksi昕y. Dochodzi硂 m.in. do pobi, dosypywania do

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - ksi昕a w radomiu

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin