Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

masz zwiotcza砮 mi甓nie przedsionka pochwy

masz zwiotcza砮 mi甓nie przedsionka pochwy i tyle, popracuj nad nimi, biegaj, skacz, r骲 przysiady, uprawiaj seks a bzdety o wibratorach do 秏ieci. Koniec

Zapalenie mi甓nia w pochwie

Witam, od jakiego czasu w trakcie lub po stosunku czu砤m taki dziwny, punktowy b髄 w pochwie. Szczeg髄nie kiedy zdarza硂 mi sie kocha po kilka razy w kr髏kich odst阷ach czasu. Wczoraj by砤m u ginekologa i on stwierdzi, 縠 mam zapalenie mi甓nia w pochwie i kaza bra ibuprom. Jako, 縠 nie do

Re: Co kupi ch硂pakowi na dzie zakochanych ?

jak to dzia砤. wiem, 縠 pomaga w 鎤iczeniach mi甓ni kegla. wiesz co na ten temat? wk砤da si do pochwy i co dalej? strzela si tym? :D

Re: Nietrzymanie moczu.

Gdy choroba nie jest zaawansowana, terapi zaczyna si od treningu mi甓ni p阠herza. Najprostsze 鎤iczenia polegaj na oddawaniu moczu w okre秎onych godzinach i stopniowym zwi阫szaniu przerw mi阣zy wyj禼iami do toalety. Przy wysi砶owym NTM u kobiet lekarz mo縠 zaleci za硂縠nie do pochwy

Re: 鎤iczenia mi甓ni pochwy

n骻 jest konieczne, bo w przeciwnym wypadku nie dojdzie do uruchomienia grup mi甓niowych. W pierwszym tygodniu zaleca si 6 takich 鎤icze dziennie: ka縟orazowe napi阠ie mi甓nia powinno trwa oko硂 1-2 sekundy, a liczba skurcz體 oko硂 10. Ponadto nale縴 鎤iczy kurczenie mi甓ni pochwy, "

Re: stan narz眃體 rodnych po tylu porodach

Ja po 3*SN nie mam problem體 z samymi narz眃ami, w dodatku po ostatnim porodzie mi砤 pani doktor, poniewa nie bardzo mia砤 co szy, a klinika nastawiona na wszelkie ci阠ia i wycinanki, to mi za硂縴砤 ze 3 szwy na tyln 禼ian pochwy. Tak dla komfortu. Jest bardzo dobrze z narz眃ami, niestety

Re: sabat napisa, ja prostuj

pochwa jest skomplikowanym organem, sk砤daj眂ym si m.in. z kilku zestawu mi甓ni. Prawd jest, 縠 sk髍a pochwy nie zawiera zbyt wielu zako馽ze nerwowych (stosunek i urodzenie dziecka by硑by wtedy nie do wytrzymania), ale receptory czuciowe, tak縠 odpowiadaj眂e za przyjemno舵 jak najbardziej si w

Re: lu糿a pochwa po cc?

Wida hello kitty 縠 albo jeste facetem albo nie rodzi砤. Naci阠ie lub p阫ni阠ie wykonuje lekarz, tudzie samo p阫nie, a dotyczy to sk髍y, wej禼ia do pochwy i ewentualnie pocz眛ku pochwy (czyli mi甓nia). Jednak przy porodzie pochwa jest rozci眊ana do niebotycznych rozmiar體, co bardzo cz阺to

Re: zaburzenia erekcji

podczas jednego nieostro縩ego zbyt brutalnego stos > unku. Pochwa tak縠. oczywi禼ie 縠 tak, ale odnios砤m si do tego: > Znaczna ilo舵 starszych kobiet na skutek tego ma np. problemy z wypadaniem macicy, nietrzymaniem mocz > Co do dziadk體 na geriatrii - s砤be mi甓nie PC. Raczej nie puszczali

Re: zaburzenia erekcji

brutalno禼i penetracyjne, g丑wnie jednak na skutek odbywania stosunk體 bez podniecenia, na samej tylko lubrykacji, mylonej ze stanem podniecenia. Odbyt mo縠 zosta uszkodzony podczas jednego nieostro縩ego zbyt brutalnego stosunku. Pochwa tak縠. Co do dziadk體 na geriatrii - s砤be mi甓nie PC. Raczej nie

Np. zaciska mi甓nie pochwy.

Nie wiem jak si fachowo nazywaj, ale dzia砤. Tylko z wyczuciem. Poza tym to kwestia indywidualna.

Re: TB: n罂 mi si w kieszeni otwiera

Z dr > ugiej strony mamy np. Francje, gdzie kobiety maj darmow rechabilitacj pochwy > , aby mog硑 szybko wr骳i do seksu w zwi眤ku, aby dziecko nie oznacza硂 oddalen > ia si od partnera. Taaa... Rehabilitacja mi甓ni krocza, 縠by szybko wr骳i do seksu... Cos Ci si pochrzani硂

Re: Czy mogliby秏y policzy... Czas najwa縩iejszy

stosunku swoich yoni, napina硑 mi甓nie, porusza硑 nimi. Kobiety te stosuj mi硂sne ruchy. G丑wny kierunek stymulacji to przednie sklepienie pochwy tu za wej禼iem. Ale: wra縧iwe jest tak縠 samo wej禼ie do pochwy, wiele kobiet nawet tych kt髍ym stosunek nie sprawia przyjemno禼i odczuwa wtedy przyjemno舵

Re: Kulki gejszy w prezencie

: Mechanizm dzia砤nia kulek waginalnych polega na mikrodrganiach, w jakie wprowadzane s ci昕kie kulki znajduj眂e si wewn眛rz gad縠tu. Mikrodrgania te wywo硑wane s ruchem cia砤, zw砤szcza bioder. Wibracje kulek powoduj mimowolne zaciskanie si mi甓ni g砤dkich w obr阞ie pochwy, mi甓ni Kegla i 鎤iczenie

Re: Zaczarowanie :)

nativeau O mi甓niach Kegla to nie s硑sza砮? Po porodzie 鎤iczy si mi甓nie Kegla aby pochwa mia砤 znowu mocny ucisk. A 縠by sprawdzi czy dobry ma zacisk, to bierzemy banana obranego i zawijamy foli, nast阷nie wprowadzamy do pochwy i pr骲ujemy zmia縟縴 banana i je秎i to zrobimy to...mi甓nie

Re: Kegle- 鎤iczycie?

ale sam to robi czy to chirurdzy plastyczni wykonuj? Wiesz ja 鎤icz, wydaje mi si 縠 mam te mi甓nie w do舵 dobrej formie, nie mam i nie mia砤m 縜dnych problem體 np. z nietrzymaniem moczu po porodzie ale nie mog powiedzie 縠bym by砤 tam tak samo w眘ka jak przed pierwszym porodem, sama czuj

Re: Wysi砶owe nietrzymanie moczu

Cho wysi砶owe NTM jest uci笨liwe, jednocze秐ie otwiera przed nami ogromne mo縧iwo禼i. To schorzenie mo縩a leczy operacyjnie. ietne rezultaty przynosz te 鎤iczenia wzmacniaj眂e mi甓nie Kegla. Moja mama ostatnio przesz砤 plastyk pochwy. Dzi阫i zabiegowi problem ust眕i. Polecam artyku

Re: Jaser MonaLisa touch. Czy kt髍a z Pan korzy

Z tego co wiem to pochwa rozszerza si w trakcie porodu, a nie ci笨y.. Chyba 縠 mnie co omin瓿o? W ci笨y to si wszystko obni縜, to si zgodz, ale tylko por骴 wp硑wa na rozlu糿ienie / rozerwanie mi甓ni pochwy. By砤m ju u mojego gina. od razu skierowa mnie na plastyke pochwy - wi阠 jednak

Re: do dziewczyn, kt髍e maj podobny problem :(

a. i 鎤iczenia guzik daj... kto kiedy kazal zrobi test. z硂縴 o丑wek do pochwy i w pozycji stoj眂ej zacisnac mi甓nie. je秎i nie wypadnie jest super... wierzcie mi lub nie... o丑wek wypada, grubszy tusz do rz阺 - wypada... spr骲owa砤m nawet dezodorantu... te wypada... a przed porodem

Re: I ca砤 teoria TB posz砤 w piz**u

informuj眂, 縠 jest na to jeden prosty zabieg. Wystrzela砤bym to towarzystwo. Zamiast Kegla trzeba 鎤iczy mi甓nie, kt髍e ja sobie nazwa砤m wewn阾rznymi mi甓niami miednicy. Pewnie si jako fachowo nazywaj, ale nie chce mi si jeszcze anatomii zg酬bia. Pochwa ma trzy warstwy mi甓ni: te przy wej禼iu

Re: Np. zaciska mi甓nie pochwy.

Ewentualnie zastosowa rad podan w "Lalce" p. Prusa : "Wokulski wzi背 interes w swoje r阠e i szybko potroi obroty" Dzia砤, zapewniam :-)))

Re: Kulki Gejszy- jak dzia砤j?

Kulki gejszy wzmacniaj mi甓nie pochwy odpowiedzialne min za trzymanie moczy czy prze縴wanie orgazm體. Je秎i jest ich wieksza ilo舵 to wszystkie umieszcza sie w pochwie. Dzia砤j na tej zasadzie 縠 wewn眛rz wiekszej kulki znajduje si mnniejsza kt髍a pod wp硑wem ruchu drga i tym samym stymuluje

Re: do feless13

hello-kitty2 napisa砤: Wiem tez, ze mam blizne> na posladku. No to przeciez pochwy na posladku nie mam? ;) No w砤秐ie masz typowe naci阠ie boczne mi甓ni dna miednicy. U nas jeszcze ci眊le standart na porod體ce. Ma niby zapobiec ewentualnemu p阫ni阠iu tych miesni w kierunku do odbytu i

Re: do feless13

taka.jedyna napisa砤: > No w砤秐ie masz typowe naci阠ie boczne mi甓ni dna miednicy. U nas jeszcze ci眊l > e standart na porod體ce. Ma niby zapobiec ewentualnemu p阫ni阠iu tych miesni w > kierunku do odbytu i uszkodzeniu mi甓ni zwieracza odbytu ( co by砤by oczywi禼ie > tragiczne w

Re: wsp蟪縴cie po ci笨y

reggi34 napisa砤: > Czuj 縠 po narodzinach dziecka (i to sporego) nie mam ju takiego komfortu ze > wsp蟪縴cia, czy co da si z tym zrobi? Robi砤m 鎤iczenia mi甓ni ale nic to ni > e da硂 :( A co si sta硂 dok砤dniej ? nie czujesz bod糲體 z 砮chtaczki ? Luz w pochwie (to raczej

Nasza slonsko tragedia.

zapomnia砮 szanowny panie udeziale w砤dz polskich w tym procederze.Oto fragmenty wspomnie stra縩ik體 obozu w mbinowicach: „Moja pierwsza nazywa砤 si Gertruda. (…) Dwadzie禼ia pi赕 do trzydziestu uderze grub pa潮. (…) Sk髍a i mi甓nie wisia硑 na nich paskami. (…) Umiera硑 na

Re: lu糿a pochwa po cc?

pomijacz napisa砤: > A poza tym nie uwierze 縠 pochwa po cesarce jest lu糿a. Mog by przez karmieni > e mi甓nie os砤bione, ale potem to akurat wr骳i na pewno do stanu sprzed ci笨y, > bo dziecko nie przeciskalo si przez pochwe rozrywaj眂 mi甓nie. Wi阠 mo縠 m笨 a > utorki faktycznie

Le勘c na plecach

http://www.miesniekegla.pl/ wsu dwa palce do waginy (pochwy), a nast阷nie zaci秐ij mi甓nie tak, by poczu ucisk na palcach. -- http://emoty.blox.pl/resource/laie_67.gif

Re: koszmarny b髄 podczas kp /11miesi眂/

mo縠 grzybica? by硂 ostatnio leczenie antybiotykiem? grzybica pochwy? ple秐iawki u dziecka? b髄 mo縠 te pochodzi z uk砤du ruchowego lub nerwowego, spowdowany np. napi阠iem mi甓ni ramion czy plec體 podczas karmienia, ucisk splotu barkowego przy stosowaniu noside砶a

Re: lamblie u 5 miesi阠znego dziecka

podbrzusza, niedogojone do tej pory szwy, jakie krwawi眂e ziarniny przy wej禼iu do pochwy, macica si nie obkurczy砤, s砤be mi甓nie, lekkie obni縠nie macicy, stan zapalny pochwy i cewki moczowej (czasem ci昕ko mi siedzie ;/). na lekarza wyda砤m ju chyba z 1000 z. chodz i robi r罂ne posiewy. dzi znowu

Re: Czy tak powinna wygl眃a pochwa po sn?

U mnie te wygl眃a to tak jak opisa砤 (2 lata po porodzie). Z tym, 縠 tu po porodzie (tzn kiedy wr骳i砤m ze szpitala) tak nie by硂 i jeszcze 2 tygodnie po te nie, zrobi硂 si tak troch p蠹niej. Je秎i chodzi o wygl眃, nie przeszkadza mi to, boj si natomiast wypadania pochwy (z czasem mi甓nie

Re: rozliczenie z porodem, dla mnie samej

a wiadro mi阣zy nogami to wina oxy. por骴 za szybko poszed i 'rozerwa' mi甓nie pochwy. pomimo 縠 nie mia砤m ani naciecia ani nie by砤m szyta, to miesnie za szybko si rozciagly powoduj眂 przerwanie swojej ci眊硂禼i i to spowodowa硂 縠 nigdy ju nie wr骳 nawet do stanu zbli縪nego do tego przed

Re: Dementuj

Najpierw napisz, w 秎ad za dziewczynami jak to jest u mnie. Przez wiele lat osi眊a砤m orgazm jedynie na drodze stymulacji 砮chtaczki. Z czasem odkry砤m, 縠 jestem zdolna do orgazmu podczas stymulacji piersi, napinania i rozlu糿iania mi甓ni, oraz podczas stosunku. Orgazm 砮chtaczkowy mog mie na

Re: Pole鎐ie jakie akcesoria erotyczne

wzmocnienie mi甓ni pochwy, co swoj droga ma sens, ale nie jest to erotyczna zabawka. Na opaskach na penisa si nie znam. To chyba raczej przy k硂potach ze wzwodem? Chyba 縠 takie co maja wbudowany wibrator? Fajne s jaja do masturbacji dla m昕czyzn, ale dla pary tylko gdy kobiecie spodoba si widok

Re: kolejna slawna Polka :P

> Po pobiciu rekordu pewnie na dodatek do砮m b阣zie mog砤 > puszcza ba駅i wielko禼i arbuz體. Raczej odwrotnie, trenowany mi阺ie staje si j阣rniejszy. Na tym polega np stymulowanie elektrodami po porodach, by pochwa by砤 bardziej zwarta.

Re: seks z m昕em zawsze w kondomie

W砤禼iwie zmarnuje bo nie wch硂nie tak dobrze i nie zadzia砤;) Szczeg髄nie, 縠 ta dobroczynna mieszanka ma te swoje plusy w kwestii mi甓ni pochwy a o gardle nic mi nie wiadomo;)

par brakuj眂ych minut

pozycji. Gdy dochodzi砤 przy zaciskaniu ud - zaciska uda. W ka縟ej z tych pozycji stosunek jest mo縧iwy, tak縠 gdy kobieta mocno zewrze uda. 2. Praca mi甓niami - kobieta zaciska mi甓nie - do przetestowania, kt髍e si sprawdz, ale zazwyczaj sprawdza si rytmiczne zaciskanie zwieracza odbytu 3

Re: Wygl眃, kobieco舵 po porodzie...

Czy 鎤iczy砤s w czasie ci笨y? Mi甓nie kegla ? Zacznij 鎤iczy. Nawet pod czas karmienia napinaj mi阺nie brzucha, mi阺nie zwieraczy, mi甓nie pochwy. Na brzuch stosuj kremy p/rozst阷om i 鎤icz brzuszki. Poma硊 wr骳isz do siebie. Rozst阷y zbledn, brzuch si schowa a mi甓nie odzyskaj spr昕ysto舵

Re: laserowe leczenie nietrzymania moczu w szcze

mi甓ni jest w硂縠nie dw骳h palc體 do pochwy (najlepiej le勘c). Kiedy je napniesz, poczujesz, jak zaciskaj si one wok蟪 palc體. Na pocz眛ku ucisk mo縠 by s砤by, ale stopniowo b阣zie coraz silniejszy. Je秎i Ci si uda硂, to znaczy, 縠 u縴砤 w砤秐ie mi甓ni Kegla. To naturalna reakcj kobiety podczas

Re: w眛ek osobny

- po潮czone na sztywno to nimi nie dasz rady np. nauczy si stuka, jedna o drug. Jak s po潮czone na sztywno to zazwyczaj s tak skonstruowane 縠 wewn眛rz pochwy wibruj (wibracji mo縩a nie czu, albo s砤bo). Jednak ta wibracja powoduje, ze mi甓nie pobudzane s do pracy niezale縩ie od twoje woli. Czyli

Re: Sp蟪ki matki,sp蟪ki c髍ki...

(ejakulacja), u kobiety za do rozlu糿ienia mi甓ni szyjki i rozwarcia uj禼ia macicy, co umo縧iwia przedostanie si plemnik體 do kana硊 szyjki, jamy macicy i jajowod體. Budowa plemnika Ze wzgl阣體 antykoncepcyjnych stosowany bywa tzw. stosunek przerywany, polegaj眂y na usuni阠iu cz硂nka z pochwy przed

Re: Pigu砶a "po" dost阷na bez recepty - a

Skutki uboczne "tabletki po": Bardzo cz阺to: b髄e brzucha, zaburzenia miesi眂zkowania. Cz阺to: zaburzenia nastroju, b髄e i zawroty g硂wy, md硂禼i, wymioty, niestrawno舵, skurcze mi甓ni, b髄e plec體, bolesne miesi眂zkowanie, nadmiernie nasilone krwawienie miesi眂zkowe, krwawienie

Czy tak powinna wygl眃a pochwa po sn?

si rozpu禼i砤. W tej chwili wej禼ie po pochwy jest o wiele szersze ni przez porodem, wargi w og髄e si nie stykaj, mam tam tak dziur :/ Na dodatek wn阾rze pochwy te wygl眃a inaczej, go硑m okiem wida g髍n 禼iank, wydaje mi si 縠 jest opuszczona (?) , taki pr笨kowany, gruby mi阺ie kt髍y

Re: poporodowy problem

Oczywi禼ie mog si myli, bo nie widz przecie o co chodzi. ale wg mnie najbardziej prawdopodobne jest, 縠 pu禼i szew na w阣zide砶u czyli na fa砫zie sk髍y, kt髍y zamyka wej禼ie do pochwy od do硊. Je秎i chodzi o to miejsce, to uczucia "luzu" podczas wsp蟪縴cia nie powinno by, bo nie ma

Re: Znajomo禼 anatomii a m骿 szwagier

, pochwy). Brak ukrwienia upo秎edza faz wst阷n (zdolno舵 do podniecenia). Brak menstruacji skutkuje tak縠 mniejszym ukrwieniem. Anatomicznie os砤bione zostaj mi甓nie w obr阞ie miednicy mniejszej i pozosta硑ch narz眃體., kt髍e zapewniaj prawid硂w fizjologi i tak縠 bior udzia w seksie (kurczliwo舵

Re: m阺ki orgazm inaczej

mo縩a okre冻i jako poradniki medyczne Hildegardy z Bingen - ta na domiar z砮go pisze jeszcze o obop髄nym wytrysku i to jako o sta硑m elemencie "normalnego stosunku". Nie ona jedna zreszt w秗骴 jej wsp蟪czesnych. Inn metod dania m昕czy糿ie takiego orgazmu jest wy鎤iczenie mi甓ni pochwy

Re: Supermenka :)

kt髍ego faluje macica i kt髍y rozlewa si na ca砮 cia硂. Przy braku wprawy orgazm to par silnych skurczy w obr阞ie pochwy. Mi砮 ale nie da si tego por體na. Pomijam, 縠 wiele kobiet ma problem z orgazmem "przestrzelonym" - nast阷uje zbyt szybko, nie roz砤dowuje napi阠ia. Wy鎤iczenie orgazmu

Re: rozliczenie z porodem, dla mnie samej

mam obnizona macice, p阠herz i pochwe. dodatkowo wypada mi pochwa na zewn眛rz... nie wiele ale jest... 鎤iczenia wzmagaj wychodzenie jej na zewn眛rz, a bieganie mimo 縠 nie napina si tak mi甓ni to i tak wysi砮k. Dodatkowo mam bardzo silne nietrzymanie moczu (wystarczy 縠 kucne i 'leci mi po

Re: Balonik Epi-No

Ja nie przerabia砤m tego :) Fakt, jest to do舵 du縠 wi阠 na pocz眛ku mia砤m ma砮 obawy, ale po wczytaniu si w r罂ne artyku硑 stwierdzi砤m, 縠 nie powinno to by niebezpieczne. Stara砤m si wk砤da go na tak g酬boko舵, aby najszersza cz甓 znajdowa砤 si na brzegu pochwy. Najlepiej po

Re: 鎤iczenia dla kobiet

spokojnie moglby byc. Do rzeczy czego nie potrafie, a co moglo by byc dopelnieniem: > W潮cza si dodatkowe 鎤iczenia, w kt髍ych porusza si swobodnie mi甓niami wewn > trz pochwy, obserwuj眂 reakcje: ja lubi kr笨enie, gdy pochwa wykonuje ruch po > kole, inne kobiety, zaciskanie bocznych 禼ianek

Re: a moim skromnym zdaniem,

lybbla napisa: > Bo moim skromnym zdaniem nie o technik tu chodzi (k眛 natarcia tak je秎i przy > stosunku chcemy wywo砤 orgazm 砮chtaczkowy) a o obni縠nie napi阠ia mi甓ni. > Czyli spinanie si w dos硂wnym sensie jest najwi阫sz przeszkod. orgazm nie odbywa si w pochwie

Re: I ca砤 teoria TB posz砤 w piz**u

sea.sea napisa砤: > I nadal nie wiemy co z t magiczn technik stymulacji, kt髍 facet doprowadzi > do orgazmu pochwowego nawet tak, co ma zerowe panowanie nad keglem i minimalne > czucie w pochwie. Jak 縴, panie premierze? Tak co ma zerowe - trzeba doprowadzi do tego, 縠 pojawi

Re: "Skutki uboczne" porodu sn

I jeszcze co Ci napisz. Cesarka niekoniecznie zapobieg砤by problemom - mo縠 za wyj眛kiem poszerzenia pochwy. Ja jestem po 4 cesarkach i tak縠 - pocz眞szy od pierwszej - mam cz阺te problemy z utrzymaniem moczy (zw砤szcza przy kichaniu) i obni縜niem 禼ian pochwy (!!!). Wygl眃a na to, 縠 na jakim

Re: Czy tak powinna wygl眃a pochwa po sn?

lu糿iej. Na szcz甓cie ok 4-5 miesi眂a rozmiary wr骳i硑 do normy. Gdy pyta砤m si ginekologa i po硂縩ej - wszyscy ocenili to jako normalny stan-jak to u kobiety, kt髍a ju rodzi砤 (zw砤szcza drugi raz)i nieznaczne obni縠nie 禼ianki pochwy jest norm. Mo縩a 鎤iczy mi甓nie kegla, ale m體iono mi, 縠 do stanu

Jak to jest?

Czy podczas penetracji cz硂nka w pochwie,kobieta musi napinac mi甓nia macicy?

Re: orgazm wielokrotny -mit czy hit? :P

痚by nie by硂 za weso硂:P to ja z dziegciem wpad砤m. Ot罂 s硑sza砤m albo czyta砤m ja ostatnio, 縠 te kobiety, kt髍e nie maj orgazm體 pochowych maj s砤be mi甓nie pochwy a co za tym idzie du縪 cz甓ciej s nara縪ne potem na przypad硂舵 NTM. Tak縠 zaleca si 鎤iczy mi甓nie Kegla i dla zdrowia i dla

Re: CC a krocze

krocze to przestrze mi阣zy pochw i odbytem. istotne jest gdy por骴 ma si odby sn. do po硂gu po cc ma si nijak. to co doskwiera硂 ci poprzednio to zapewne sucho舵 pochwy w nast阷stwie wahania hormonalnego po ci笨y i porodzie. r體nie sama ci笨a, nie tylko por骴 ma wp硑w na os砤bienie mi甓ni

Re: Wygl眃, kobieco舵 po porodzie...

苭icz mi甓nie kegla, poczekaj czas w tym wypadku dzia砤 na korzy舵. I porozmawiaj z m昕em. To wasze wsp髄ne dziecko, powinien cie zrozumie. Te pewnie nie wie co si dzieje a mo縠 chcia砨y ci wspiera. Mi pomaga硂 my秎enie o tym, 縠 w razie niezadowolenia z seksu mog uda si na plastyk pochwy

Re: jak dzia砤j na was enzymy?

tak, zamawia砤m przez internet przez t stron www.docsimon.pl/towar/wobenzym-drg-200 Oby mia砤 racj. Ostatnio mia砤m straszne b髄e mi甓ni trwa硂 to prawie ca硑 miesi眂, na Tini masakra. a teraz tydzie

Re: W hotelowym zaciszu ;-)

silky0 napisa砤: > ... a mo縠 przydusi硑 j jajeczka i po prostu nie mog砤 z砤pa oddechu? ;-) Hm, skoro to pulsowanie to by硑 drgawki podduszonej kobiety, to znaczy, 縠 Panu si wszystko pomyli硂. To prawda, 縠 podduszana kobieta silnie zaciska mi甓nie co daje przyjemne uczucie m昕czy糿ie

nietypowy spos骲 osiagania orgazmu-jak to zmieni

rozpalona do granic, wypieszczona do granic a i tak nic z tego. Nie szczytuj z partnerem. Sytuacja zmieni砤 si po porodzie. Aby 鎤iczy dobrze pochw (mam dosy mocno wy鎤iczone mi甓nie kegla) kupi砤m takie kulki lula beds noir czy jako tak. Do 鎤icze. Pochwa szybko wr骳i砤 do siebie ale kulki zosta硑

Re: jeszcze o kobiecej seksualno舵

reakcj obronn, kt髍a ma zminimalizowa uszkodzenia (zamiast naturalnie zaciska si pochwa staje si swobodna, mi甓nie nie napinaj si, zmniejsza si odczuwanie, a do kompletnej niewra縧iwo禼i pochwy). Samo nawil縠nie pochwy lubrykantem nie wystarczy do tego, aby nie zasz硑 reakcje obronne. Pozna砤m

Re: "pierdzenie" pochwy :(((

Te odg硂sy 秝iadcz o rozlu糿ienu wn阾rza pochwy i by mo縠 zrobi si mniej dokuczliwe po zaprzestaniu karmienia, kiedy hormony zaczn dzia潮 inaczej. Tak czy tak radzia砤bym 鎤iczy mi甓nie dna miednicy, najlepiej po konsultacji z kim, kto si na tym zna (by硑 tu podobne w眛ki, prosz poszuka

Re: B髄 krocza

By砤m naci阾a, ale pono zagoi硂 si bez 秎adu. Do tej pory le縜砤m i by硂 ok, odk眃 wsta砤m mam to nieprzyjemne uczucie, tak jakby parcia na mi甓nie pochwy. A wystarczy 縠 wstan na chwil.

Re: tampony - pytanie:))))

lia.13 napisa砤: > a ja tak, widzisz, trzeba by sond zrobi ;) s砤be mi甓nie pochwy- trzeba po鎤iczy:-D

Re: podsumowanie stanowiska

orgazmu przy stosunku. Wzmocnienie mi甓ni wewn阾rznych miednicy, plus 鎤iczenia tantryczne daj dobre efekty i wi阫szo舵 kobiet zaczyna faktycznie te orgazmy osi眊a. naukowcy twierdz, 縠 jednak nadal wynikaj one ze stymulacji 砮chtaczki, nawet je秎i odczucie przyjemno禼i mam w pochwie. Inna sprawa, 縠

Re: lu糿a pochwa po cc?

ciasno舵 pochwy). Por骴 by SN (naturalny) i nie spowodowa 縜dnych zmian w zakresie szeroko禼i. Dobrze przeprowadzony por骴 i dobrze prowadzona ci笨a bez komplikacji nie rujnuj kobiecie zdrowia ani pochwy. Niezale縩ie od wszystkiego pochw da si doprowadzi do dobrego stanu - to mi阺ie. Operacja to

wra縧iwosc od nowa

rozbudza i uczy si nowej stymulacji. Podczas onanizmu i stymulowania 砮chtaczki warto wprowadzi dotyk pochwy, nie musi by od razu przyjemny - wa縩e 縠by by nie niemi硑 i odczuwalny. Eksperymentowac z tym, testowa, poznawa swoj pochw (ma a trzy grypu mi甓ni i wiele punkt體 mog眂ych by 紃蟪em

Re: Matko jak si boj!:(

18lipcowa3 napisa砤: > ale czemu sie dziwisz, przeciez wi阫szosc kobiet ma albo nacinan pochw albo i > m p阫a pochwa > nie tylko krocze BZDURA. Statystyki porod體 bez nacinania podaj, 縠 wi阫szo禼i kobiet p阫a tylko 秎uz體ka, paru procentom p阫aj mi甓nie. Ja urodzi砤m dw骿k dzieci

Re: no to odpowiem hurtem

W jednym po禼ie? Pisa砤bym z par dni, zwlaszcza, 縠 styl mam przewlek硑. Podstawa to kegel w wersji zaciskanie pochwy - najpierw wyczu mo縩a na palcu. Trzeba te ustali dobr si酬, rytm - to indywidualne. Potem praca z wewn阾rznymi mi甓niami w obr阞ie miednicy, zwieraczy, krzy縜. Potem

Re: jeszcze o kobiecej seksualno舵

wyst阷uje i kobieta nie umie nad ni zapanowa - staje si istotne czy u縴wa st髉, czy pochwy. Gdy potrafi - nie ma to znaczenia. Bez bicia mog si przyzna - nie potrafi砤bym zapanowa nad reakcj obronn, odbywaj眂 stosunek bez wcze秐iejszego podniecenia si. Nawet pomimo tego, 縠 mam do舵 silne mi甓nie

Re: Wibrator nie szokuje, a sztuczna pochwa ju t

partnerk musi korzysta z takich gad縠t體. Wibrator to co innego. Sztuczna pochwa ma przewag nad wibratorem, bo jest z natury w昕sza ni prawdziwa, co mo縠 by przykre dla 縪ny, kt髍a np urodzi砤 dziecko i ze swoj pochw nic nie zrobi nawet 鎤icz眂 mi甓nie kegla....co ja robi smutne to moje panie

Re: Czy sex z kobiet, kt髍a urodzi砤 dzieci jest

Urku, na m眃rych stronach wyczyta mo縩a, 縠 pochwa zazwyczaj wraca do pierwotnego stanu. S kobiety, u kt髍ych po porodzie mo縠 by pochwa odrobink lu糿iejsza. Ale tutaj du縪 zale縴 od samej kobiety, poniewa mo縩a 鎤iczy mi甓nie Kegla, co sprawi 縠 podczas seksu odczucia (nawet po porodzie

opieka poporodowa a bsm

oraz os砤bione mi甓nie wewn阾rzne miednicy. Moje zwyk砮 鎤iczenia nic nie dawa硑, po cc jakbym straci砤 kontrol nad ca硑mi partiami mi甓ni. Gdy rozmawia砤m o tym z lekarzami patrzyli na mnie jak na zboczon lub zaburzon. Albo twierdzili, 縠 jestem hipohondryczka bo jest przecie dobrze, mia砤m cc, a

Re: 3 lata i 3 miesi眂e po porodzie...

Trac PelviTone, kt髍y regularnie stosowany dopochwowo wzmacnia mi甓nie Kegla i pomaga w nietrzymaniu moczu. Z tym 縠 u mnie nie da硂 to spodziewanych rezultat體, poniewa moje uszkodzenia s mechaniczne: zerwane wi陑ad砤 podtrzymuj眂e pochw i po潮czenia nerwowe - tak wiec nie mia硂 si co specjalnie

Re: "pierdzenie" pochwy :(((

My秎, 縠 nie zale縴 to od naci阠ia a od predyspozycji fizjologicznych- budowy pochwy,elastyczno禼i mi甓ni+ wielko舵 dziecka, przebieg porodu, ew. naci阠ie tak縠, ale niekoniecznie. Ja przesz砤m dwa porody sn pierwszy z naci阠iem 3400g, drugi bez naci阠ia 4170g i nie mam nic takiego. Mi甓ni kegla

Re: Tia....

"Tak, ale w przypadku autorki postu, to dobrze, bo przesun si one na w砤禼iwe > miejsce, bo teraz uciskaj眂a macica przesuwa je w d蟪 - nie doczyta砤, 縠 ona > ju ma rozlu糿ione mi甓nie utrzymuj眂e pochw i p阠herz na w砤禼iwym miejscu." A sk眃 to wiesz ? Jak jej problemem s

B髄e po za硂縠niu spirali nova T

nawet miesiaczek takich nie mam. Ponadto b髄e pojawiaj sie gdy sie schylam b眃 jak u縴wam mi甓ni brzucha. Czyta powinno by ? Oczywi禼ie nie wspominaj眂 o mega smierdzacym moczu z rana i dziwniejsze wydzielinie z pochwy

Re: B髄 podczas stosunku

Je秎i b髄 dotyczy wej禼ia pochwy i zbieg硂 si to np. z nadwyr昕eniem mi甓ni Kegla, to przejdzie samo za kilka dni. Ja tak mia砤m, jak wiele lat temu wymy秎i砤m, 縠 wypr骲uj zaciskanie m. Kegla podczas stosunku. I najwyra糿iej je nadwyr昕y砤m, robi眂 to nieumiej阾nie ;) -- "Of course it

Re: plamienia

zdrowe. Moja kole縜nka plami砤 od 6 tygodnia, dostawa砤 duphaston i lutein a plamienie nie ustawa硂. Usta硂 dopiero w 22 tygodniu. Dzi ma zdrowego synka. Ja te plami砤m pocz眛kiem ci笨y a potem plamienie usta硂. Pewne plamienia mog by oznak stan體 zapalnych pochwy i tutaj te mo縠 by przyczyna

Re: Supermenka :)

. Z jednymi nale縴 鎤iczy mi甓nie Kegla z innymi wymawia bosk sylab `om' innym wystarczy sklepa ty砮k lub opowiedzie o dowcip niegrzecznym czerwonym kapturku. >Tymczasem zar體no techniki orgazmu pochwowego, jak i wytrysku, mo縩a si > po prostu nauczy. Oczywi禼ie, kwestia doboru szko硑

鎤iczenia dla kobiet

porusza si swobodnie mi甓niami wewn眛rz pochwy, obserwuj眂 reakcje: ja lubi kr笨enie, gdy pochwa wykonuje ruch po kole, inne kobiety, zaciskanie bocznych 禼ianek itp. Tak縠 staraj眂 si osobno porusza poszczeg髄nymi partiami mi甓ni. W tym wszystkim opr骳z napi阠ia staramy si uzyska sta硑 rytm

Re: 鎤iczenia dla kobiet

opanuje si zacisk w osi prz骴 ty i bok do boku, z czasem odkrywa si, 縠 da si wykonywa ruch mi甓ni w innej sekwencji - bok, prz骴, bok, ty - jak si opanuje to, z kolei mo縩a robi 鎤iczenie, kt髍e ja sobie nazwa砤m rysowaniem ko砤 - zataczanie kr阦體 ca潮 pochw (to tak jakby porusza ca潮 pochw

Re: Jak 鎤iczy mi甓nie Kegla?

forum.gazeta.pl/forum/w,548,121485240,121492473,Re_obnizenie_przedniej_sciany_pochwy_co_teraz_.html To wprawdzie dla kobiet po porodzie, ale mi阺ie ten sam :-)

Re: Jaser MonaLisa touch. Czy kt髍a z Pan korzy

TY jeste dopiero p蟪 roku po porodzie- chyba nie s眃zisz, 縠 jak co si zmienia硂 przez 9 miesi阠y to w kr髏szym terminie wr骳i do stanu sprzed.....dodatkowo je秎i karmisz piersi to jeszcze sprawa wygl眃a inaczej- hormony inaczej pracuj, a one tez tu maj du縪 do powiedzenia- za stan pochwy i

Re: "pierdzenie" pochwy :(((

arathlo napisa砤: > My秎, 縠 nie zale縴 to od naci阠ia a od predyspozycji fizjologicznych- budowy > pochwy,elastyczno禼i mi甓ni+ wielko舵 dziecka, przebieg porodu, ew. naci阠ie ta > k縠, ale niekoniecznie. Nie wiem, ale po urodzeniu mniejszego ni teraz dziecka, kiedy by砤m o 18 lat

Re: bardzo wra縧iwa 5-latka, problemy

narz眃體 rodnych, tylko 縜dnemu 秝iat砮mu lekarzowi pediatrze nie przejdzie to przez usta, bo dziewczynki przecie nie maj macic, szyjek od tych macic ani pochew. A jak maj to zawsze idealnie zbudowane. P阠herze, cewki moczowe, jelita, mi甓nie - wszystko mo縠 mie wady lub stan zapalny, ale nie szyjka

ciasna pochwa

Witam. Mam 21 lat i jestem wci笨 dziewic. W砤秐ie wyjecha砤m z partnerem na d硊gie wakacje i bardzo mi zale縴 na seksie. Problem polega na tym 縠 chyba mam pochwic i moje mi甓nie pochwy s tak zaci秐i阾e 縠 nie jestem w stanie nawet w硂縴 jednego palca i to boli. Jeste秏y za granic i mam tak

Re: Masturbacja lepsza od seksu?

wilgotno舵 pochwy, kurczliwo舵 mi甓ni, co utrudnia wsp蟪縴cie i osi眊ni阠ie orgazmu. U m昕czyzny nast阷stwem braku wsp蟪縴cia mog by zaburzenia erekcji.

Re: lu糿a pochwa po cc?

miejsce, wkladka posikana (w砤秐ie szlas zmieni po kichni阠iu) i w dodatku lu糿a;-) nie wiem czy te by tak optymistycznie do tego podchodzi砤;-) A poza tym nie uwierze 縠 pochwa po cesarce jest lu糿a. Mog by przez karmienie mi甓nie os砤bione, ale potem to akurat wr骳i na pewno do stanu sprzed ci笨y

Re: cc na 縴czenie-ile kosztuje?

ewidentnie zosta硂 ci poprostu NAGADANE. P蟪tora miesi眂a bez seksu, pochwa to mi阺ie i si kurczy a plastyka pochwy to przy bardzo powa縩ych komplikacjach co rzadko si zdarza. chyba nie jestes optymistka

Czy縝y kandydoza?

-grzybiczna pochwy (ginekolog przepisa Batadine i ma舵 Clotrimazolum), ostatnio wykryta nad縠rka, - sw阣zenie odbytu, - problemy ze sk髍 (g丑wnie na twarzy - drobne wypryski tzw. "kaszka" na nosie i na czole, po umyciu zaczerwienione czo硂, tak縠 drobne, podsk髍ne, bia砮 pryszczyki na policzkach, przede

"Skutki uboczne" porodu sn

guzy) - lekarz kaza stosowa posterisan. Czy on usunie te guzy? 2. Wysi砶owe nietrzymanie moczu (nawet kucna nie mog, bo popuszczam) - kaza 鎤iczy kegla - ale problem w tym 縠 mi甓nie 鎤icze od 13go roku 縴cia, mia砤m je naprawd mocne i mocno potrafi砤m zacisn辨.. teraz nawet przy oddawaniu moczu

"Skutki uboczne" porodu sn

guzy) - lekarz kaza stosowa posterisan. Czy on usunie te guzy? 2. Wysi砶owe nietrzymanie moczu (nawet kucna nie mog, bo popuszczam) - kaza 鎤iczy kegla - ale problem w tym 縠 mi甓nie 鎤icze od 13go roku 縴cia, mia砤m je naprawd mocne i mocno potrafi砤m zacisn辨.. teraz nawet przy oddawaniu moczu

kobiece orgazmy

warto禼iowy, wymagaj眂y od m昕czyzny wysi砶u i przekroczenia jego w砤snej seksualno禼i, polegaj眂ej na odbywaniu stosunk體. Poznanie w砤禼iwej techniki stymulacji oraz wzmocnienie mi甓ni (a tak縠 zbudowanie 秝iadomo禼i cia砤 "poni縠j pasa" - bo dla wielu kobiet z wy潮czeniem zewn阾rznego

"Skutki uboczne" porodu sn

guzy) - lekarz kaza stosowa posterisan. Czy on usunie te guzy? 2. Wysi砶owe nietrzymanie moczu (nawet kucna nie mog, bo popuszczam) - kaza 鎤iczy kegla - ale problem w tym 縠 mi甓nie 鎤icze od 13go roku 縴cia, mia砤m je naprawd mocne i mocno potrafi砤m zacisn辨.. teraz nawet przy oddawaniu moczu

"Skutki uboczne" porodu sn

guzy) - lekarz kaza stosowa posterisan. Czy on usunie te guzy? 2. Wysi砶owe nietrzymanie moczu (nawet kucna nie mog, bo popuszczam) - kaza 鎤iczy kegla - ale problem w tym 縠 mi甓nie 鎤icze od 13go roku 縴cia, mia砤m je naprawd mocne i mocno potrafi砤m zacisn辨.. teraz nawet przy oddawaniu moczu

[16+] Jak mie wi阠ej przyjemno禼i w seksie? Odkryj mi甓nie Kegla

[16+] Jak mie wi阠ej przyjemno禼i w seksie? Odkryj mi甓nie Kegla

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - mi甓nie pochwy

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin